Atvykstant į pradinės profesinės kvalifikacijos kursus su savimi turėti:

 • Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas)
 • Vairuotojo pažymėjimą su įgyta B kategorija
 • 1 spalvotą nuotrauką (3x4 cm)
 • Galiojančią medicininę pažymą, kad galite vairuoti norimas įgyti kategorijas

Atvykstant į profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo kursus su savimi turėti:

 • Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas)
 • Vairuotojo pažymėjimą
 • Galiojančią medicininę pažymą, kad galite vairuoti norimas įgyti kategorijas

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys profesionalių vairuotojų mokymą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 17-818). Aprašu nustatytos vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio profesinio mokymo bendrosios sąlygos, periodiškumas ir terminai, nuo kurių įsigalioja reikalavimai vairuotojams įgyti pradinės profesinės kvalifikacijos ar periodinio profesinio mokymo pažymėjimus.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. A1-112 „Dėl Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1823). Aprašu nustatyti mokymo įstaigų, mokymo organizavimo, egzaminavimo, pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo pažymėjimų išdavimo reikalavimai.

Kas organizuoja vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos kursus ir išduoda pažymėjimus?

Organizuoti vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos ir šios kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursus ir išduoti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacijos periodinį tobulinimą, turi teisę mokymo įstaigos, Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 707 redakcija) (Žin., 2004, Nr.103-3797; 2008, Nr.83-3311), nustatyta tvarka gavusios licenciją vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 3 d. į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą įregistruotas keleivinių ir krovininių transporto priemonių vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo bei periodinio mokymo programas. Ūkio subjektai (mokymo įstaigos), pageidaujantys įgyti tokias licencijas, vadovaudamiesi Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m.sausio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-38 (Žin., 2009, Nr. 6-181),  Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotai institucijai Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui (Vilnius, Geležinio Vilko g. 12, www.kpmpc.lt) privalo pateikti paraiškas ir kitus dokumentus ekspertizei dėl pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas atlikti.

Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą?

Pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, kuris patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja. Toks įrašas nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. bus daromas ir vairuotojo liudijime, kuris išduodamas Lietuvos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292 (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2B-514 redakcija) (Žin., 2004, Nr. 155-5673; 2008, Nr. 148-5969), reikalavimus.

Kaip įgyjama pradinė profesinė kvalifikacija? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

Kokių dalykų vairuotojai bus mokomi mokymo kursuose?

Mokymo dalykai, turinys, tikslai bei kompetencijos nustatytos mokymo programose, patvirtintose Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus įsakymu ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu įregistruotame studijų ir mokymo programų registre. Svarbiausios mokymo temos orientuotos į racionalų, ekonomišką, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymą, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimą, saugų bei patogų keleivių vežimą, krovinių tvirtinimą, riziką bei prevencijos priemones siekiant išvengti nelaimių ir pan.

Ar gali vairuotojai, kurie turi pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba vežti keleivius, persikvalifikuoti?

Taip, gali. Kai vairuotojai turi kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba vežti keleivius, ir nori atitinkamai įgyti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius arba vežti krovinius, turi baigti atitinkamos srities mokymo kursą, kurį sudaro:

Transporto priemonių kategorija, į kurią persikvalifikuojama

Vairuotojo amžius

18 metų ir daugiau

21 metai ir daugiau

C1, C1E

35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)

C, CE

70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis vairavimas)

35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)

Persikvalifikavimas būtinas ir tuo atveju, kai vairuotojai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti keleivius, o nuo šios datos įgijo vairavimo teisę vežti krovinius. Ši nuostata taip pat taikoma ir vairuotojams, kurie iki 2009 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti krovinius, o nuo šios datos įgijo vairavimo teisę vežti keleivius.

Kokios trukmės Vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo kursų trukmė?

Vairuotojai, privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus. Pažymėtina, kad vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus kroviniams vežti, pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę krovinius vežti.

Kokia pradinės profesinės kvalifikacijos mokymosi kursų trukmė?

Tai priklauso nuo vairuotojo amžiaus, t. y. nuo kada jis įgijęs teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas minimalus amžius ir sąlygos, kurias įvykdžius galima įgyti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones kroviniams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorija

Vairuotojo amžius

18 metų ir daugiau

21 metai ir daugiau

C1, C1E

140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

C, CE

280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)

140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

Pažymėtina, kad vairuotojai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius, mokymo kursų pakartotinai baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę vežti krovinius.

Kokie reikalavimai keliami vairuotojams, kurie įgijo vairuotojų pažymėjimus iki 2009 m. rugsėjo 10 d.?

Vairuotojai, įgiję bent vienos kategorijos (C1, C1E, C arba CE,)  transporto priemonių vairavimo teisę vežti krovinius iki šios datos, turės išklausyti atitinkamą profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursą ir įgyti vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 10 d. (C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairuotojai). Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, jeigu vairuotojai, vežantys krovinius, nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. įgijo kitos kategorijos transporto priemonių vairavimo teisę vežti krovinius.

Kada vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją?

Vairuotojai, pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti, kurie vairuotojų pažymėjimus įgijo nuo 2009 m. rugsėjo 10 d., jei jie veš krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis.

Ar visi vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. Pradinės profesinės kvalifikacijos taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina profesinę kvalifikaciją periodiškai tobulinti.

Koks Europos Sąjungos teisės aktas reglamentuoja pradinę profesinę kvalifikaciją?

Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei naikinanti direktyvą 76/914/EEB. Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams (įskaitant vairuotojus, ne Europos Sąjungos piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau – transporto priemonės).

Praktinio mokymo vadovas

 • Arvydas Minkštimas
 • Adresas: Kauno g. 108, Ukmergė
 • Tel.: (8 340) 53543, (8 340) 61449
 • El. paštas: arvydas@ukvm.lt
 • Darbo laikas: 8.00-17.00 val.
National CPR association