Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra

2022 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų  patikrinimo tvarkaraštis

2022 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

 • Pagrindinį išsilavinimą mokinys įgis, jei bus baigęs pagrindinio ugdymo programą, t. y. turės patenkinamus dalykų metinius įvertinimus ir bus patikrinti jo lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos mokymosi pasiekimai.
 • Pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarkaraštį organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.
 • Pasiekimus turi pasitikrinti visi dešimtokai, išskyrus tuos, kurie mokėsi pagal individualizuotą programą. Mokiniai pasiekimus pasitikrina savo mokykloje.
 • Mokiniai, nedalyvavę pasiekimų patikrinime ir nenurodę pateisinamos priežasties, gali dalyvauti tik kitais metais.
 • Mokinio pagrindinio ugdymo mokymosi pasiekimai laikomi patikrintais, jei jie įvertinti nuo 1 iki 10 balų.
 • Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas organizuojamas ugdymo proceso metu ir mokiniui privalu dalyvauti pasiekimų patikrinime. Jei į bent vieno dalyko pasiekimų patikrinimą mokinys neatvyks, pagrindinio išsilavinimo jis neįgis, nors ir bus pasiekęs patenkinamą pasiekimų lygį mokydamasis pagal visų privalomų dalykų programas.
 • Mokinys, neatvykęs į dalyko pasiekimų patikrinimą, pasiekimus galės pasitikrinti tik kitais metais, išskyrus atvejus, jei jis yra atleistas dėl pateisinamos priežasties.
 • Mokiniai, dėl pateisinamos priežasties nedalyvavę pasiekimų patikrinime ir įregistruoti duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, gali dalyvauti pakartotinai organizuojamame pasiekimų patikrinime.
 • Pasiekimų patikrinimo datą nustato ir skelbia Nacionalinis egzaminų centras.
 • Jei specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys yra pasiekęs bendrosiose programose numatytus pasiekimus (bent patenkinamą lygį) ir atleistas nuo pasiekimų pasitikrinimo, laikoma, kad jie baigė pagrindinio ugdymo programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. Mokiniui bus išduotas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.
 • Jei mokinys, kuris mokėsi pagal pritaikytą programą, nepasiekė bendrosiose programose numatytų pasiekimų, tai jis bus laikomas nebaigusiu programos ir jam bus išduotas Mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Brandos egzaminai

 

Rengiantis 2022 metų brandos egzaminams svarbu žinoti

Kandidatai brandos egzaminus rinksis iki 2021 m. lapkričio 24 dienos!

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad 2021–2022 mokslo metais, kaip ir praėjusiais, brandos darbą galės rinktis ir III gimnazijos klasės mokiniai. Jie brandos darbą galės pasirinkti iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. Pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, kaip ir brandos darbą, IV gimnazijos klasių mokiniams reikės iki rugsėjo 25 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki lapkričio 24 dienos.

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 20 – birželio 23 dienomis, pakartotinė – birželio 27 – liepos 12 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. (nsa.smm.lt informacija)

 • Daugiau informacijos galima rasti https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

National CPR association