Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 16 straipsnio „Profesinio mokymo įstaigos organai“ 1 dalyje nurodyta, jog valstybinė profesinio mokymo įstaiga turi turėti kolegialų valdymo organą – valstybinės profesinio mokymo įstaigos tarybą, taip pat vienasmenį valdymo organą – direktorių.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-260 „Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo“ patvirtinta šios sudėties Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba:

 • Mindaugas Aliukonis, UAB „Elga” Ukmergės filialo direktorius;
 • Irena Aukštuolienė, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio valdytoja;
 • Vaidotas Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas;
 • Romualda Kavaliauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė;
 • Faustinas Kinderevičius, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinys;
 • Alvydas Pelakauskas, UAB „Baltukmės statyba” direktorius;
 • Alvydas Polka, UAB „Aljuva” direktorius;
 • Algirdas Rudokas, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos vyresnysis profesijos mokytojas;
 • Karolina Valaišienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Ukmergės rajone.

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba (kolegialaus valdymo organas) 2019 m. birželio 14 d. susirinko į antrąjį posėdį, kuriame:

1. Patvirtintas Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2016–2020 metų strateginis planas ir  priemonės bei rodikliai, skirti 2019 ir 2020 metams.

2. Papildytas Ukmergės   technologijų   ir   verslo   mokyklos   tarybos   (kolegialaus valdymo organo) darbo reglamento 15 punktas sakiniu „Komunikacija tarp tarybos narių vykdoma pagal Komunikacijos planą (1 priedas).

3. Įpareigotas mokyklos direktorius:

 • iki 2020 m. sausio 31 d. parengti naują Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos strateginį veiklos planą ir teikti jį tvirtinti Tarybai;
 • parengti ir patvirtinti mokinių skatinimo už nuopelnus taisykles iš mokyklos ūkinės komercinės veiklos pajamų.

4. Nutarta Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai, investuoti į šių švietimo sričių profesinio mokymo programas:

Švietimo sritis – INŽINERIJA IR INŽINIERINĖS PROFESIJOS:

 • Automobilių mechaniko (kodai: M43071604, M44071601, T43071605);
 • Elektromontuotojo (kodas 330071302);
 • Elektriko (kodai: M44071304, T43071304);
 • Metalo apdirbimo staklininko (kodai: 440071504, 330071503, M32071501; T32071501);

Švietimo sritis – TRANSPORTO PASLAUGOS:

 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (kodai: M32104101, T32104101);
 • Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus (kodas 440104109);

5. Nutarta siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai svarstyti klausimą dėl investavimo į Švietimo srities – ARCHITEKTŪRA IR STATYBA Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo programas (kodai: M43073205, M44073206, T43073201) Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Baltijos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvos Respublikoje tiesiamas Rail Baltica geležinkelis, taip pat rekonstruojamas kelių tinklas Lietuvos Respublikoje, todėl Kelių statybos ir priežiūros darbuotojų poreikis didės. Lietuvos Kariuomenė taip pat suinteresuota sunkiasvorės technikos remonto specialistais. Mokykla šiuo metu rengia kelių statybos ir priežiūros darbuotojus, automobilių mechanikus ir numato rengti technikos priežiūros verslo darbuotojus. Šių specialistų rengimui įranga, technika ir mokymo priemonės yra analogiškos.

6. Parengtas ir išsiųstas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Tarybos raštas dėl 4 ir 5 punktuose nurodytų nutarimų.

7. Pasiūlyta mokyklos direktoriui ieškoti daugiau galimybių organizuoti posėdžius IT pagalba.

National CPR association