Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-466 „Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos sudėties patvirtinimo“ patvirtinta naujos kadencijos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba (kolegialaus valdymo organas), kurią sudaro 9 nariai: 4 socialinių partnerių, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vilniaus regiono plėtros tarybos, mokinių, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų atstovai.

Pirmasis mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis įvyko 2024 m. gegužės 21 d. posėdžio metu mokyklos direktorius Jonas Cesevičius supažindino tarybos narius su mokyklos veikla. Mokyklos tarybos nariai tarybos pirmininku išsirinko Mindaugą Aliukonį, UAB „Elga“ Ukmergės filialo direktorių.

Taryba patvirtino savo darbo reglamentą ir Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2023-10-23 nutarimu (protokolas V8-3) patvirtinto Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2024 m. priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano 14, 15, 16 eilučių pakeitimą ir įgaliojo mokyklos direktorių daryti pakeitimus Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2024 m. priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plane LAMA BPO sistemoje, kai keičiasi priėmimo į profesinio mokymo programas paklausa ir 2024 m. rugsėjo mėn. informuoti tarybą apie Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2024 m. priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano vykdymą.

Taryba nutarė įgalioti mokyklos direktorių daryti pakeitimus Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2024 m. priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plane, kai keičiasi priėmimo į profesinio mokymo programas paklausa ir 2024 m. rugsėjo mėn. informuoti tarybą apie Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2024 m. priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano vykdymą.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-466 patvirtinta šios sudėties Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba:
1. Mindaugas Aliukonis, socialinio partnerio atstovas – UAB "Elga" Ukmergės filialo direktorius
2. Angelė Andrikonienė, socialinio partnerio atstovė – Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo administracijos vadovė
3. Vidutis Blažinskas, Ukmergės TVM mokytojų atstovas
4. Raimonda Grumadaitė, socialinio partnerio atstovė – UAB "Paina ir Ko" direktorė
5. Vaidotas Kalinas, Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovas – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
6. Rokas Vaitkevičius, Ukmergės TVM mokinių atstovas
7. Sandra Vaitkienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Įstaigų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė
8. Saulius Varžgalys, socialinio partnerio atstovas – UAB "Optima13 auto" direktorius
9. Nerijus Vasiliauskas, Ukmergė TVM kitų darbuotojų atstovas.

2024 m. kovo 18 d. vyko posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

1.  Įstaigos direktoriaus pateiktos viešosios profesinio mokymo įstaigos 2023 metų veiklos ataskaitos įvertinimo ir siūlymų teikimo profesinio mokymo įstaigos savininkui.

2.  Įstaigos 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2023 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimas.

3.  Įstaigos 2024 metų lėšų, gaunamų iš mokyklos pajamų, sąmatos ir 2023 metų lėšų gaunamų iš mokyklos pajamų ataskaitos tvirtinimas.

4. Įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principų nustatymas.

5. Įstaigos vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimas.

Visais šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

Taryba 2023 metais surengė 3 posėdžius. Posėdžių metu buvo priimti 8 nutarimai.

  • 2023 m. vasario 28 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

- Dėl įstaigos direktoriaus pateiktos viešosios profesinio mokymo įstaigos 2022 metų
veiklos ataskaitos įvertinimo ir siūlymų teikimo profesinio mokymo įstaigos savininkui.
- Dėl Įstaigos 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2022 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos
tvirtinimo.
- Dėl Įstaigos 2023 metų lėšų, gaunamų iš mokyklos pajamų, sąmatos ir 2022 metų lėšų
gaunamų iš mokyklos pajamų ataskaitos tvirtinimo.
- Dėl pasiūlymų ir pritarimo Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pareigybių sąrašui.
- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo)
metinės (2022 m.) veiklos ataskaitos.
- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2023–2027 m. strateginio plano tvirtinimo.
Visais šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai. Tarybos
nariai pritarė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai, patvirtino
Tarybos 2022 metų veiklos ataskaitą ir nutarė jas teikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
tvirtinti.

  • 2023 m. rugsėjo 4 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisykles) sistemos tvirtinimo.
- Šiuo klausimu buvo priimtas nutarimas. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

  • 2023 m. spalio 23 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į valstybės finansuojamas vietas
2024 m. plano projekto tvirtinimo.
Patvirtintas Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į valstybės finansuojamas
vietas 2024 m. planas. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

2022 m. gruodžio 20 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

  • Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisykles) sistemos pakeitimo.
  • Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į valstybės finansuojamas vietas 2023 m. plano projekto tvirtinimo.

Šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

National CPR association