Taryba 2023 metais surengė 3 posėdžius. Posėdžių metu buvo priimti 8 nutarimai.

 • 2023 m. vasario 28 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

- Dėl įstaigos direktoriaus pateiktos viešosios profesinio mokymo įstaigos 2022 metų
veiklos ataskaitos įvertinimo ir siūlymų teikimo profesinio mokymo įstaigos savininkui.
- Dėl Įstaigos 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2022 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos
tvirtinimo.
- Dėl Įstaigos 2023 metų lėšų, gaunamų iš mokyklos pajamų, sąmatos ir 2022 metų lėšų
gaunamų iš mokyklos pajamų ataskaitos tvirtinimo.
- Dėl pasiūlymų ir pritarimo Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pareigybių sąrašui.
- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo)
metinės (2022 m.) veiklos ataskaitos.
- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2023–2027 m. strateginio plano tvirtinimo.
Visais šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai. Tarybos
nariai pritarė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai, patvirtino
Tarybos 2022 metų veiklos ataskaitą ir nutarė jas teikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
tvirtinti.

 • 2023 m. rugsėjo 4 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisykles) sistemos tvirtinimo.
- Šiuo klausimu buvo priimtas nutarimas. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

 • 2023 m. spalio 23 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į valstybės finansuojamas vietas
2024 m. plano projekto tvirtinimo.
Patvirtintas Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į valstybės finansuojamas
vietas 2024 m. planas. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

2022 m. gruodžio 20 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

 • Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisykles) sistemos pakeitimo.
 • Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į valstybės finansuojamas vietas 2023 m. plano projekto tvirtinimo.

Šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 16 straipsnio „Profesinio mokymo įstaigos organai“ 1 dalyje nurodyta, jog valstybinė profesinio mokymo įstaiga turi turėti kolegialų valdymo organą – valstybinės profesinio mokymo įstaigos tarybą, taip pat vienasmenį valdymo organą – direktorių.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-260 „Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo“ patvirtinta šios sudėties Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba:

 • Mindaugas Aliukonis, UAB „Elga” Ukmergės filialo direktorius;
 • Irena Aukštuolienė, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio valdytoja;
 • Vaidotas Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas;
 • Romualda Kavaliauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė;
 • Faustinas Kinderevičius, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinys;
 • Alvydas Pelakauskas, UAB „Baltukmės statyba” direktorius;
 • Alvydas Polka, UAB „Aljuva” direktorius;
 • Algirdas Rudokas, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos vyresnysis profesijos mokytojas;
 • Karolina Valaišienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Ukmergės rajone.

Taryba 2020 metais surengė 2 posėdžius. Posėdžių metu buvo priimta 10 nutarimų.  

2020 m. vasario 20 d.  vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta: 

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita ir įstaigos Tarybos sprendimo keitimas dėl ataskaitos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2020 – 2022 metų strateginio plano tvirtinimo;
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2019 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos pristatymas;
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2020 metų lėšų, gaunamų iš mokyklos pajamų, sąmatos svarstymas;
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimas;
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatų papildymas;
Profesinio mokymo programų, kurios įrašomos į LAMA BPO mokinių priėmimui į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą mokytis 2020 metais pristatymo;
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinių skatinimo tvarkos aprašo tvirtinimas;
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos materialinės paramos I ir II gimnazijos klasių mokiniams skyrimo nuostatų tvirtinimas;

Visais šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

2020 m. liepos 8 d.  vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta: 

Dėl lėšų numatymo ir skyrimo projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Ukmerės technologijų ir verslo mokykloje“.
Nutarta pritarti ir sutikti, kad projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas 

Ukmerės technologijų ir verslo mokykloje“ būtų skiriama 20 proc. nuosavų lėšų nuo bendros tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos (apie 20346,80 Eur).

Taryba 2021 metais surengė 4 posėdžius. Posėdžių metu buvo priimti 9 nutarimai.

2021 m. vasario 12 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta: 

- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos (viešosios įstaigos) pateiktos viešosios profesinio mokymo įstaigos 2020 metų veiklos ataskaitos įvertinimo ir siūlymų teikimo profesinio mokymo įstaigos savininkui. Siūlyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai organizuoti profesijos mokytojų rengimą.

- Dėl Įstaigos 2021 metų biudžeto programos sąmatos ir 2020 metų biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo.

- Dėl Įstaigos 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo ir 2020 metų pajamų ir išlaidų.

- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisyklių) sistemos tvirtinimo.

- Dėl pritarimo profesinio mokymo programoms, kurios įrašomos į LAMA BPO mokinių priėmimui į mokyklą mokytis 2021 m.

Visais šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

2021 m. rugsėjo 21 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta: 

Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisyklių) sistemos tvirtinimo.
Šiuo klausimu buvo priimtas nutarimas. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai. 

2021 m. spalio 29 d.  vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta: 

Dėl bendro (valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų) profesinio mokymo vietų, į kurias planuojama mokykloje vykdyti priėmimą, skaičiaus 2022 metams pagal švietimo sritis ir kvalifikacijas, atsižvelgus į atitinkamų kvalifikacijų poreikį ir galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, patvirtinimo.

Šiuo klausimu buvo priimtas nutarimas, kuris pateiktas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

2021 m. gruodžio 23 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta: 

Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisyklių) sistemos pakeitimo.

Šiuo klausimu buvo priimtas nutarimas ir patvirtinta Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisykles) sistema

Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

2022 vasario 7 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

 

- Viešosios profesinio mokymo įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos vertinimas ir tarybos sprendimo teikimas dėl ataskaitos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitos vertinimas ir Tarybos sprendimo teikimas dėl ataskaitos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Nutarta pritarti Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos(viešosios įstaigos) 2021 veiklos ataskaitai ir siūlyti ją tvirtinti Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitą įvertinti labai gerai – mokyklos direktorius įvykdė keturias 2021 m. veiklos užduotis ir trijų užduočių sutarti vertinimo rodikliai viršyti, be to, dvi užduotys, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, įvykdytos. Iš esmės įvykdytas mokyklos 2021 metų metinis veiklos planas ir kai kurie plano įvykdymo rodikliai viršyti. Siūlome Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitą įvertinti labai gerai.

Mokyklos tarybos nariai pritarė vienbalsiai.

- Įstaigos 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2021 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimas.

- Nutarta patvirtinti Įstaigos 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatą ir 2021 metų sąmatos vykdymo ataskaitą.

Mokyklos tarybos nariai pritarė tvirtinimui vienbalsiai.

-  Įstaigos 2022 metų lėšų, gaunamų iš mokyklos pajamų, sąmatos ir 2021 metų lėšų gaunamų iš mokyklos pajamų ataskaitos tvirtinimas.

- Nutarta patvirtinti Įstaigos 2022 metų lėšų, gaunamų iš mokyklos pajamų, sąmatą ir 2021 metų lėšų gaunamų iš mokyklos pajamų ataskaitą.

Mokyklos tarybos nariai pritarė tvirtinimui vienbalsiai.

-Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) metinė (2021 m.) veiklos ataskaita.

- Nutarta teikti mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) metinę (2021 m.) veiklos ataskaitą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tvirtinti.

Mokyklos tarybos nariai pritarė tvirtinimui vienbalsiai.

 

2022 m. spalio 7 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta: 

 • Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisyklių) sistemos pakeitimo.

Šiuo klausimu buvo priimtas nutarimas ir patvirtintas Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisykles) sistemos pakeitimas. 

Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

National CPR association