Projekto sutarties Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0054-02

Projekto pavadinimas. Profesinio mokymo infrastruktūros, būtinos teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui ir naujų paklausių specialybių diegimui, plėtojimas Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje

Veiksmų programa.  Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD)

Prioritetas. Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra

Priemonė. Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Veiklos sritis. Infrastruktūros, bazinės įrangos, reikalingos švietimui, profesiniam mokymui, mokslui ir studijoms, atnaujinimas

Projekto trukmė. 2006 liepos 4 d. – 2008 spalio 15 d.

Projekto vykdytojas. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla (toliau UTVM)

Projekto tikslas. Rekonstruoti Ukmergės TVM pradėtus statyti, nenaudojamus pastatus ir įrengti juose šiuolaikiškas profesinio mokymo patalpas, sudarant sąlygas kokybiškų, rinkos ir socialinius poreikius bei ES reikalavimus atitinkančių profesinio mokymo paslaugų teikimui.

Projekto uždaviniai:

  • Modernizuoti profesinio mokymo  veiklai reikalingą materialinę  bazę.     
  • Įsigyti profesiniam rengimui reikalingas priemones ir įrangą.
  • Pasirengti naujų paklausių profesijų mokymo programų diegimui.
  • Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą aplinkinių rajonų gyventojams.

Paramos dydis. 10 049 666,00 Lt
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

National CPR association