„Kompetencijų tobulinimas, siekiant mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybės”
Leonardo da Vinči mobilumo projektas Nr. LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0637

Projekto rengėjas – VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Projekto pradžia -  2011.09.30.

Projekto koordinatorė – Leonora Baltrėnienė

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybę bei  skatinti nuolatinį įgūdžių ir žinių siekimą.

Projekto partneriai Lietuvoje - VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir AB "Lietkabelis".

Projekto partneriai užsienyje -  Lisabonos profesinio mokymo centras CENFIM / Portugalija ir Berufskolleg Kempen / Vokietija.

Pagrindinis projekto poreikis - specialistų, susijusių su mokinių praktikos įmonėse organizavimu bei vertinimu, kompetencijų tobulinimas, siekiant mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybės.

Į vizitą 2011 lapkričio 27 - gruodžio 3 dienomis  Berufskolleg Kempen / VOKIETIJA kartu su VšĮ PPRC, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos bei PPPAR atstovais vyko mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui Arvydas Minkštimas.

Vizito metu  Berufskolleg Kempen  A.Minkštimas susipažino su dualine profesinio rengimo sistema Vokietijoje, įsigilino į mokymo(si) metodus, programas, susipažino su profesinio ugdymo turinio derinimo principais technologijų kaitos procese; išsiaiškino kaip organizuojama mokinių praktika įmonėse, kaip, kokiais metodais  suteikiama mokiniui profesinė pagalba perėjimo iš mokyklos profesinio mokymo aplinkos į kitokią-įmonės darbinę aplinką, kokia profesijos mokytojo ir įmonės darbuotojo-mokinio globėjo pozicija šiame procese, kaip atliekamas nuolatinis kasdieninis  praktikos vertinimas, kokie ir kaip taikomi bendri bei specifiniai  (atsižvelgiant į specialybę bei standartus) vertinimo kriterijai, kaip dokumentuojama mokinio darbinė iniciatyva, komandinio darbo įgūdžiai, mokinio profesinė pažanga, atlikto darbo kokybė, kaip mokinys skatinamas motyvuotai įsivertinti  savo profesines kompetencijas, daryti pozityvias išvadas ir organizuoti save profesinių įgūdžių tobulinimui geresniam darbui, išsiaiškino mokinio praktikos įmonėje galutinio įvertinimo aspektus. Be to,    patobulino savo užsienio k., įgijo tarptautinės patirties, praplėtė savo akiratį Vokietijos kultūros pažinimu.

Numatomas projekto rezultatų poveikis. Specialistų, susijusių su mokinių praktikos įmonėse organizavimu bei vertinimu patobulintos kompetencijos, projekto dalyvių   įgyta tarptautinė patirtis, parengta detalumu ir objektyvumu patobulinta mokinio praktikos įmonėje dienyno forma teigiamai įtakos mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybę.
Pagerės projekte dalyvavusių profesinio mokymo institucijų absolventų darbinė integracija į Panevėžio, Vilniaus bei Ukmergės regiono pramonės įmones, akcines bendroves, paslaugų įmones bei kitas organizacijas; kels bendrą darbo jėgos kvalifikacijos lygį šiuose regionuose.

PPPAR ir AB "Lietkabelis" atstovų dalyvavimas projekte skatins bendradarbiavimą tarp verslo aplinkos ir mokymosi institucijų.

Projekto Lietuvos ir užsienio partnerių bendradarbiavimo bei abipusio pasitikėjimo plėtotė formuos profesinio lygiavertiškumo, lygiateisiškumo sampratą ES.

Užsienio k. mokėjimas suteikia didesnes galimybes pasinaudoti užsienietiška prof. mokymui skirta literatūra, ieškoti reikiamos informacijos internete.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą,kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

National CPR association