Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas "Gamybinių atliekų tvarkymo patirtis Europos mokymo įstaigose" Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0632

Pagrindinis projekto tikslas - kelti profesijos mokytojų ir kitų profesinio mokymo specialistų profesinę kompetenciją, kvalifikaciją, mažinti materialinių išteklių  (medžiagų, elektros energijos, šilumos energijos), skirtų praktiniam mokymui, sunaudojimą, vadovaujantis  Europos mokymo įstaigų patirtimi. Įgyvendinant šį projektą profesinio mokymo specialistams  bus sudarytos sąlygos perimti Slovakijos ir Škotijos mokymo įstaigų bei pramonės įmonių patirtį šioje sferoje, įvertinti savo mokymo įstaigų galimybes pasinaudoti šia patirtimi, būti asmeniškai atsakingiems už savo ir ruošiamų specialistų gebėjimą teisingai ir taupiai naudoti materialinius išteklius praktinio mokymo pamokose, teisingai rūšiuoti atliekas, plačiau naudoti antrines žaliavas, ugdyti mokiniams kūrybiškumą panaudojant net ir smulkiausias atliekas.

Šio projekto dėka Alytaus profesinio rengimo centro, VšĮ Kauno mechanikos bei Ukmergės technologijos ir verslo mokyklų profesijos mokytojai ir kiti specialistai užsienio mokymo įstaigose įgytas žinias ir patirtį pritaikys sukurdami gamybinių atliekų, gaunamų profesinio mokymo metu, tvarkymo sistemas savo mokymo įstaigose.

Šis projektas, kartu su kitomis profesinėmis mokyklomis bei partneriais užsienyje, padės mokymo specialistams ir mokiniams tinkamai rinkti, tvarkyti ir pateikti atliekas antriniam naudojimui, taip prisidedant prie švarios, sveikos ir stabilios aplinkos išsaugojimo ne tik Kauno mieste bei apskrityje, bet ir Ukmergės, Alytaus regionuose, padės tobulinti profesinio rengimo proceso kokybę.

Projekto tikslų įgyvendinimui pasirinktos šios priimančios organizacijos: Slovakijoje - profesinio rengimo centras Stredná otborna škola ul.SNP2, Zlate Moravce; Škotijoje – North Glasgow kolegija, kurios užtikrins 14  projekto dalyvių priėmimą ir sudarys sąlygas projekte iškeltiems tikslams pasiekti.

Projekto trukmė: 10 mėn., t.y. nuo 2011-09-01 iki 2012-06-30.  

Projekto dalyvių vizitai vyks po savaitę dviem srautais: Slovakijoje - 2011  m. gruodžio mėn.  ir  Škotijoje -  2012   m. kovo - balandžio  mėn.  Po jų vyks seminarai įgytos patirties sklaidai ir projekto rezultatų apibendrinimui.

Projekto metu bus pasiekti šie rezultatai:

  • 14 profesijos mokytojų ir kitų specialistų pakels savo kvalifikaciją, kompetenciją bei patobulins turimus įgūdžius gamybinių atliekų, gaunamų profesinio mokymo metu, tvarkyme;
  • perims užsienio šalių mokymo įstaigų patirtį šioje srityje;
  • pagerės profesinio rengimo kokybė, moksleiviai įgis reikalingų žinių ir įgūdžių rūšiuojant atliekas, taupant energetinius ir materialinius išteklius;
  • padidės pirminiame profesiniame mokyme dalyvaujančių darbuotojų mobilumas;
  • projekto dalyviai parengs gamybinių atliekų, gaunamų profesiniame mokyme, tvarkymo atmintinę;
  • atsiras galimybė taikyti naujoviškus atliekų tvarkymo, energetinių resursų išsaugojimo metodus profesiniame mokyme.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis.

National CPR association