Profesinio orientavimo paskirtis – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, ugdyti mokinių karjeros kompetencijas – asmenybės ypatumų pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą, karjeros realizavimą. 

Profesinis informavimas. Sudarytos sąlygos gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (t. y. mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (pavyzdžiui, kvalifikacijų paklausą, atlyginimus). Profesinis informavimas apima ir profesinį veiklinimą – veiklas, kurių metu mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas, praktinė veikla ir mokymas įmonėse, įstaigose arba virtualiojoje erdvėje, įgytos patirties aptarimas ir kita veikla.

Profesinis konsultavimas – sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui), padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi ir profesinės veiklos rinkimusi, be to spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais veiksniais.

Mokiniams

 • Įvairių formų individualių ir grupinių karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugų teikimas (atsižvelgiant į individualius mokinio, klasės poreikius).
 • Renkantis profesiją (9-10 kl. mokiniams) bus teikiama pagalba įsivertinant savo norus ir gebėjimus, dominančių specialybių privalumus ir trūkumus, galimybes įsidarbinti.
 • Įsigijusiems profesiją, bus teikiama informacija apie studijų programas  kolegijose,  aukštosiose mokyklose.
 • Darbo paieškos konsultavimas - (CV) gyvenimo aprašymo parengimas, kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu ir kt.
 • Mokiniai atlikę testus galės įsivertinti savo asmenines savybes, gabumus, interesus ir pomėgius.
 • Mokiniai bus supažindinami su profesijų pasauliu, apie profesijoms keliamus reikalavimus, situacija darbo rinkoje.
 • Sužinos kur ieškoti informacijos, susijusios su mokymosi ir įsidarbinimo galimybėmis.
 • Mokinių profesinio veiklinimo organizavimas (organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas bei praktinė veikla įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas, kita veikla).
 • Mokinių susitikimų su mūsų mokyklą baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais, verslininkais, darbo biržos atstovais organizavimas.

Mokytojams

 • Individualių karjeros konsultacijų mokinių ugdymo karjerai klausimais teikimas (atsižvelgiant į mokyklos mokytojų poreikius);
 • Metodinės medžiagos, metodinės pagalbos teikimas (atsižvelgiant į  mokytojų poreikius);
 • Įvairių formų metodinių renginių karjeros klausimais organizavimas (atsižvelgiant į  mokytojų poreikius);
 • Įvairių klasių valandėlių karjeros temomis organizavimas (atsižvelgiant į klasių vadovų pageidavimus).

Tėvams

Įvairių formų individualių ir grupinių karjeros konsultacijų, karjeros renginių organizavimas (atsižvelgiant į individualius tėvų poreikius).

Konsultacijų temos:

Profesijos ir mokymosi programos pasirinkimas.

Stojimo sąlygos ir priėmimo tvarka į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, kitas Lietuvos profesines, kolegijas ir aukštąsias mokymo įstaigas.

Situacija darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybės.

Pagrindiniai dokumentai

National CPR association