Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra

2024 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų tvarkaraštis

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Atmintinė dešimtokui (2023 m.)

 

 • Pagrindinį išsilavinimą mokinys įgis, jei bus baigęs pagrindinio ugdymo programą, t. y. turės patenkinamus dalykų metinius įvertinimus ir bus patikrinti jo lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos mokymosi pasiekimai.
 • Pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarkaraštį organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.
 • Pasiekimus turi pasitikrinti visi dešimtokai, išskyrus tuos, kurie mokėsi pagal individualizuotą programą. Mokiniai pasiekimus pasitikrina savo mokykloje.
 • Mokiniai, nedalyvavę pasiekimų patikrinime ir nenurodę pateisinamos priežasties, gali dalyvauti tik kitais metais.
 • Mokinio pagrindinio ugdymo mokymosi pasiekimai laikomi patikrintais, jei jie įvertinti nuo 1 iki 10 balų.
 • Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas organizuojamas ugdymo proceso metu ir mokiniui privalu dalyvauti pasiekimų patikrinime. Jei į bent vieno dalyko pasiekimų patikrinimą mokinys neatvyks, pagrindinio išsilavinimo jis neįgis, nors ir bus pasiekęs patenkinamą pasiekimų lygį mokydamasis pagal visų privalomų dalykų programas.
 • Mokinys, neatvykęs į dalyko pasiekimų patikrinimą, pasiekimus galės pasitikrinti tik kitais metais, išskyrus atvejus, jei jis yra atleistas dėl pateisinamos priežasties.
 • Mokiniai, dėl pateisinamos priežasties nedalyvavę pasiekimų patikrinime ir įregistruoti duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, gali dalyvauti pakartotinai organizuojamame pasiekimų patikrinime.
 • Pasiekimų patikrinimo datą nustato ir skelbia Nacionalinis egzaminų centras.
 • Jei specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys yra pasiekęs bendrosiose programose numatytus pasiekimus (bent patenkinamą lygį) ir atleistas nuo pasiekimų pasitikrinimo, laikoma, kad jie baigė pagrindinio ugdymo programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. Mokiniui bus išduotas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.
 • Jei mokinys, kuris mokėsi pagal pritaikytą programą, nepasiekė bendrosiose programose numatytų pasiekimų, tai jis bus laikomas nebaigusiu programos ir jam bus išduotas Mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Brandos egzaminai (I ir II kursas po 10 kl.)
Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimo tvarkaraštis 2024 m.

Asmens įgytų kompetencijų pakartotinio vertinimo tvarkaraštis

 

Kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimą sudaro:

 • Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas.
 • Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas.

 

Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas vykdomas elektroniniu būdu Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Teorinės dalies (žinių) vertinimo testą sudaro klausimai, atitinkantys kvalifikacijos lygį ir testo struktūrą. Teorinės dalies (žinių) vertinimo testas laikomas išlaikytu, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos; laikomas neišlaikytu – jei asmuo surenka mažiau kaip 50 procentų bendros taškų sumos.

Testui atlikti skiriama ne daugiau kaip 2 valandos (120 min.)

 

Praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas vykdomas pasitelkto teikėjo, profesinio mokymo teikėjo bazėje arba realioje darbo vietoje.

Praktiniams gebėjimams demonstruoti pagal pateiktą užduotį skiriamos ne daugiau kaip 6 valandos (360 min.)

 

SVARBU

 • Asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Naudinga informacija:

National CPR association