Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pasikeitė medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) paskirtis, todėl gydytojai ugdymo institucijoms nebeišduoda formos Nr. 094/a, kuria anksčiau buvo pateisinamas mokinių neatvykimas į ugdymo įstaigą.

Mokyklos direktorius 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtino naują Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos (toliau — Mokykla) mokinių lankomumo kontrolės ir apskaitos, ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašą.

Ką reikia žinoti nepilnamečiams mokiniams ir jų tėvams, globėjams

Apraše naudojamos sąvokos

Mokinių lankomumo kontrolės ir apskaitos, ir nelankymo prevencijos tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

Pamokų nelankantis vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas, praktinio mokymo užsiėmimus.

Mokyklą vengiantis lankyti vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas, praktinio mokymo užsiėmimus.

Mokyklą blogai lankantis mokinys – per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs 30 proc. pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų/dienų.

Mokyklos nelankantis vaikas – mokinys įregistruotas Mokinių registre, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau negu 50 proc. pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų/dienų pagal privalomojo švietimo programas.

Vaiko gerovės komisija – komisija,organizuojanti ir koordinuojanti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir atliekanti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Protingumo principas reiškia, kad esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir interesais. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą asmuo turi apsvarstyti galimus to veiksmo teisinius padarinius. Protingumas reikalauja, jog asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių padarinių, prieš atlikdamas tą veiksmą pasikonsultuotų su teisininku arba apskritai susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo. Jeigu asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o veikdamas tokiu būdu jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius (LAT).

Tretieji asmenys – asmenys, nedirbantys švietimo, valstybės ar savivaldybės įstaigose, kuriems negali būti teikiama asmeninė mokinio ir jo šeimos informacija.

Mokinio ir jo tėvų/rūpintojų pareigos

Mokinys:

 • laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, yra atsakingas už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas pateikimą klasės, grupės vadovui;
  • privalo lankyti visas pamokas, praktinio mokymo užsiėmimus pagal savo tvarkaraštį;
  • jei mokinys pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų metu suserga, jis kreipiasi į klasės, grupės vadovą, socialinį pedagogą ar mokyklos administraciją;
  • visais praleistų pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų atvejais mokomąją medžiagą įsisavina savarankiškai, atsiskaito dalyko mokytojui susitartu laiku.

Nepilnamečio mokinio tėvai, rūpintojai:

 • užtikrina punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo klausimus, įsipareigoja susitartais terminais ir būdais pateikti pateisinimą (vadovaudamiesi protingumo principu) dėl mokinio praleistų pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų/dienų dėl pateisinamų priežasčių;
 • vaikui neatvykus į mokyklą, iki pamokų pabaigos apie mokinio neatvykimą informuoja klasės, grupės vadovą arba socialinį pedagogą apie nedalyvavimo priežastis* vienu iš būdų: elektroniniame dienyne žinute, telefonu (žodžiu), trumpąją žinute telefonu, praleistų pamokų pateisinimo lape pasirašytu raštišku paaiškinimu (1 forma);
 • vaikui nedalyvaujant pamokose, praktinio mokymo užsiėmimuose 2 ir daugiau dienų iš eilės, vadovaudamiesi protingumo principu, informuoja klasės, grupės vadovą ar socialinį pedagogą bei nurodo neatvykimo priežastis (pagal Aprašo Praleistų pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų pateisinimo kriterijai punktus) pasirašytu pateisinamuoju raštu (1 forma). Jį mokinys, grįžęs į mokyklą, privalo pateikti tą pačią  dieną klasės, grupės vadovui;
 •  jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, turi kreiptis žodžiu (telefonu) ar raštu į dalyko mokytoją ar klasės, grupės vadovą, nurodydami išėjimo priežastį; 
 • kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, informuoja klasės, grupės vadovą;
 • kontroliuoja nepilnamečio vaiko pamokų lankomumą, bendradarbiauja su mokyklos direktoriumi, pavaduotoju ugdymui ar Mokyklos direktoriaus įgaliotu asmeniu, atsakingu už lankomumą, klasės, grupės vadovu, mokytojais bei pagalbos mokiniui specialistais: lankosi tėvų susirinkimuose, atvyksta į individualius pokalbius su Mokyklos vadovais, pedagogais ir kt.;
 • bendradarbiauja su mokyklos administracija, dalykų mokytojais, specialistais,  teikiančiais pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą, sprendžiant vaiko lankomumo klausimus;
 • dalyvauja mokyklos (savivaldybės) Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kuriuose aptariami jų nepilnamečio vaiko mokyklos lankomumo klausimai;
 • pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, apie tai operatyviai informuoja klasės, grupės vadovą.

Mokinio praleistų pamokų pateisinimas

Praleistos pamokos, praktinio mokymo užsiėmimai laikomi pateisintais:

 • dėl nepilnamečio mokinio ligos, dėl mokinio vizito pas gydytoją (pateikiama mokinio tėvų/rūpintojų užpildyta 1 forma);

PASTABA. Jei rekomenduoja gydytojas, grįžus mokiniui po ligos, tėvai/rūpintojai teikia prašymą (6 forma) mokyklai dėl visiško arba iš dalies  atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų ar sporto užsiėmimų. Tėvai/rūpintojai paskutinio vizito pas gydytoją metu privalo išsiaiškinti, kuriam laikotarpiui mokinys gali būti atleistas nuo minėtų užsiėmimų;

 •  dėl tikslinių iškvietimų į karo prievolės centro teritorinį skyrių, policijos komisariatą, teismą, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį padalinį, savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginę psichologinę tarnybą, rajono savivaldybės vaiko gerovės komisiją ar kitas institucijas (pateikiamas iškvietimo dokumentas ar jo kopija);
 • dėl svarbių šeimos aplinkybių (pateikiama nepilnamečio mokinio tėvų/rūpintojų užpildyta 1 forma), o klasės, grupės vadovas vertindamas nurodytas aplinkybes vadovaujasi protingumo principu);
 • dėl mokinių dalyvavimo tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir kituose renginiuose (galioja Mokyklos direktoriaus įsakymo dėl dalyvavimo kopija);
 • dėl mokinio dalyvavimo mokyklos organizuojamuose renginiuose (suderinus su mokyklos direktoriaus pavaduotoju arba neformalaus švietimo organizatoriumi, kurie apie tai praneša klasės, grupės vadovui);
  • dėl ypač nepalankių oro sąlygų:
  • oro temperatūrai mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 25 °C ar žemesnei į mokyklą neatvykus mokiniams;
  • oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą gali nevykti I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių;
  • dėl ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano ar pan. (pateisinama nepilnamečio mokinio tėvų/rūpintojų užpildyta 1 forma), o klasės, grupės vadovas vertindamas nurodytas aplinkybes vadovaujasi protingumo principu);
  • kai mokinys atstovauja kitas institucijas renginiuose (varžybos, olimpiados, konkursai ir kt.), pateikia klasės, grupės vadovui šių institucijų vardinius prašymus, pažymas ir pan.;
  • jeigu mokykla (korpusas) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto darbų (pateisina Mokyklos administracija);
  • kai mokinys išvykęs į stažuotę užsienyje (galioja Mokyklos direktoriaus įsakymo dėl dalyvavimo stažuotėje kopija);
  • kai iš pamokų dėl rimtų asmeninių priežasčių (vertindamas mokinio nurodytas aplinkybes vadovaujasi protingumo principu) išleidžia klasės, grupės vadovas, dalyko mokytojas ar Mokyklos administracija (dalyko mokytojas ar Mokyklos administracija praneša klasės, grupės vadovui);

Pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų/ dienų pateisinimas dėl mokinių išvykų:

 • mokiniams į pažintines/poilsines keliones rekomenduojama vykti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis;
 • mokiniui išvykus kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę kelionę ugdymo proceso metu, nepilnamečių mokinių tėvai/rūpintojai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas dėl pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų nelankymo raštu (1 forma) privalo informuoti mokyklą, nurodydami pamokų nelankymo trukmę ir priežastis bei prisiimti visišką atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi proceso padarinių; 
 • prieš išvykstant mokiniui į kelionę, nepilnamečio mokinio tėvai/rūpintojai raštu prašyme (6 forma) nurodo, jog mokinys savarankiškai išmoks praleistas temas ir joms tinkamai pasiruoš. Mokytojai mokiniui arba jo tėvams (rūpintojams) suteikia informaciją apie planuojamas užduotis, temas ir atsiskaitymus, nutraukto ugdymo proceso metu ir ko bus iš mokinio reikalaujama grįžus po kelionės. Jei išvykimo metu bus vykdomas atsiskaitymas, mokinys apie tai informuojamas iš anksto. Atsiskaitymai dėl nutraukto ugdymo proceso vykdomi mokyklos nustatyta tvarka.

Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis:

 • nepateikus pateisinamų dokumentų;
 • savavališkai išėjus iš pamokos, praktinio mokymo užsiėmimo.

Mokinio vėlavimas į pamoką

Vėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties draudžiama.

Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame arba popieriniame dienyne pažymi „p“. Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos, praktinio mokymo užsiėmimo laiko ir vėlavimo priežastis nereikšminė, mokytojas gali žymėti „n“. Jei mokinys vėlavo, mokytojas gali parašyti komentarą nepilnamečio mokinio tėvams/rūpintojams elektroniniame dienyne.

Nepilnamečiui mokiniui pavėlavus į pamokas, praktinio mokymo užsiėmimus 8 ir daugiau kartų per dvi savaites, klasės, grupės vadovas informuoja mokyklos Vaiko gerovės komisiją, nepilnamečio mokinio tėvus/rūpintojus (3 forma).

Mokinio prevencinės priemonės

Mokyklai įtariant, jog nepilnamečio mokinio tėvai/rūpintojai pateikia fiktyvius duomenis apie ligą, ji išimtinais atvejais (klasės, grupės vadovas vertindamas mokinio, jo tėvų/rūpintojų nurodytas aplinkybes vadovaujasi protingumo principu) gali pareikalauti, kad nepilnamečio mokinio tėvai (rūpintojai) pateiktų:

 • formą Nr. 046/aMedicininis pažymėjimas" (naudojama asmens sveikatos būklei, atliktiems tyrimams, skiepams, gydytojų konsultacinės komisijos išvadoms paliudyti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);
 • formą Nr. 027/aMedicinos dokumentų išrašas/siuntimas" (abi formos patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 01 27 įsakymu Nr. V-120).

Mokyklos direktorius, klasės, grupės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, praktinio mokymo vadovas, skyrių vedėjai pastebėję, kad mokiniai yra mokyklos patalpose arba teritorijoje pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų metu, prašo mokinius pasiaiškinti kodėl nedalyvavo pamokose, praktinio mokymo užsiėmimuose, vėlavimo į pamokas (8 forma);

Nelankančiam ar nereguliariai lankančiam pamokas, praktinio mokymo užsiėmimus mokiniui taikomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinių elgesio taisyklių 11 punkte įvardintos drausminės nuobaudos.

Jei norima nutraukti mokymo sutartį su mokiniu, kuris nelanko mokyklos, nesimoko, mokiniui ir nepilnamečio mokinio tėvams/rūpintojams siunčiamas įspėjimas.

Mokiniai su Aprašu, jam įsigaliojus, pasirašytinai supažindinami klasių, grupių valandėlėse. Prasidėjus naujiems mokslo metams – rugsėjo pirmą savaitę ir II pusmečio pirmąją klasės, grupės valandėlę.

Nepilnamečių mokinių tėvai/rūpintojai su Aprašu supažindinami klasių, grupių tėvų/rūpintojų susirinkimuose (rugsėjo – spalio mėn.) arba žinute elektroniniame dienyne (su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę) ir primenama pagal poreikį visus mokslo metus.

Pamokų pateisinimui

Ką reikia žinoti pilnamečiams mokiniams

Apraše naudojamos sąvokos

Mokinių lankomumo kontrolės ir apskaitos, ir nelankymo prevencijos tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

Mokyklą blogai lankantis mokinys – per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs 30 proc. pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų/dienų.

Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys įregistruotas Mokinių registre, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau negu 50 proc. pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų/dienų pagal privalomojo švietimo programas.

Protingumo principas reiškia, kad esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir interesais. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą asmuo turi apsvarstyti galimus to veiksmo teisinius padarinius. Protingumas reikalauja, jog asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių padarinių, prieš atlikdamas tą veiksmą pasikonsultuotų su teisininku arba apskritai susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo. Jeigu asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o veikdamas tokiu būdu jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius (LAT).

Tretieji asmenys – asmenys, nedirbantys švietimo, valstybės ar savivaldybės įstaigose, kuriems negali būti teikiama asmeninė mokinio ir jo šeimos informacija.

Mokinio pareigos

 • laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, yra atsakingas už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas pateikimą klasės, grupės vadovui;
 • privalo lankyti visas pamokas, praktinio mokymo užsiėmimus pagal savo tvarkaraštį;
 • vadovaudamasis protingumo principu, praleidęs pamokas, praktinio mokymo užsiėmimus, pirmą atvykimo į Mokyklą dieną klasės, grupės vadovui pateikia pateisinamą dokumentą (pagal Aprašo PRALEISTŲ PAMOKŲ, PRAKTINIO MOKYMO UŽSIĖMIMŲ PATEISINIMO KRITERIJAI punktus);
 • jei mokinys pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų metu suserga, jis kreipiasi į klasės, grupės vadovą, socialinį pedagogą ar mokyklos administraciją;
 • visais praleistų pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų atvejais mokomąją medžiagą įsisavina savarankiškai, atsiskaito dalyko mokytojui susitartu laiku;
 • pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, pilnametis mokinys apie tai operatyviai informuoja grupės vadovą.

Mokinio praleistų pamokų pateisinimas

Praleistos pamokos, praktinio mokymo užsiėmimai laikomi pateisintais:

 • dėl pilnamečio mokinio ar jo nepilnamečio vaiko ligos, dėl pilnamečio mokinio ar jo nepilnamečio vaiko vizito pas gydytoją (pateikiama mokinio užpildyta 1a forma);
 • dėl tikslinių iškvietimų į karo prievolės centro teritorinį skyrių, policijos komisariatą, teismą, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį padalinį, savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginę psichologinę tarnybą, rajono savivaldybės vaiko gerovės komisiją ar kitas institucijas (pateikiamas iškvietimo dokumentas ar jo kopija);
 • dėl svarbių šeimos aplinkybių (pateikiama mokinio užpildyta 1a forma, o klasės, grupės vadovas vertindamas nurodytas aplinkybes vadovaujasi protingumo principu);
 • dėl mokinių dalyvavimo tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir kituose renginiuose (galioja Mokyklos direktoriaus įsakymo dėl dalyvavimo kopija);
 • dėl mokinio dalyvavimo mokyklos organizuojamuose renginiuose (suderinus su mokyklos direktoriaus pavaduotoju arba neformalaus švietimo organizatoriumi, kurie apie tai praneša klasės, grupės vadovui);
  • dėl ypač nepalankių oro sąlygų:
  • oro temperatūrai mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 25 °C ar žemesnei į mokyklą neatvykus mokiniams;
  • oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą gali nevykti I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių;
  • dėl ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano ar pan. (pateisinama mokinio užpildyta 1a forma, o klasės, grupės vadovas vertindamas nurodytas aplinkybes vadovaujasi protingumo principu);
  • kai mokinys atstovauja kitas institucijas renginiuose (varžybos, olimpiados, konkursai ir kt.), pateikia klasės, grupės vadovui šių institucijų vardinius prašymus, pažymas ir pan.;
  • jeigu mokykla (korpusas) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto darbų (pateisina Mokyklos administracija);
  • kai mokinys išvykęs į stažuotę užsienyje (galioja Mokyklos direktoriaus įsakymo dėl dalyvavimo stažuotėje kopija);
  • kai iš pamokų dėl rimtų asmeninių priežasčių (vertindamas mokinio nurodytas aplinkybes vadovaujasi protingumo principu) išleidžia klasės, grupės vadovas, dalyko mokytojas ar Mokyklos administracija (dalyko mokytojas ar Mokyklos administracija praneša klasės, grupės vadovui);
  • kai tęstinio profesinio mokymo programos mokinys dėl nepalankaus darbo grafiko negali atvykti į pamokas, praktinio mokymo užsiėmimus (pristato darbo grafiko kopiją arba darbdavio atstovo laisvos formos informaciją);

Pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų/ dienų pateisinimas dėl mokinių išvykų:

 • mokiniams į pažintines/poilsines keliones rekomenduojama vykti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis;
 • mokiniui išvykus kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę kelionę ugdymo proceso metu, pilnamečiai mokiniai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas dėl pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų nelankymo raštu (1a forma) privalo informuoti mokyklą, nurodydami pamokų nelankymo trukmę ir priežastis bei prisiimti visišką atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi proceso padarinių; 
 • prieš išvykstant mokiniui į kelionę, pilnametis mokinys raštu prašyme (6 forma) nurodo, jog jis savarankiškai išmoks praleistas temas ir joms tinkamai pasiruoš. Mokytojai mokiniui suteikia informaciją apie planuojamas užduotis, temas ir atsiskaitymus, nutraukto ugdymo proceso metu ir ko bus iš mokinio reikalaujama grįžus po kelionės. Jei išvykimo metu bus vykdomas atsiskaitymas, mokinys apie tai informuojamas iš anksto. Atsiskaitymai dėl nutraukto ugdymo proceso vykdomi mokyklos nustatyta tvarka.

Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis:

 • nepateikus pateisinamų dokumentų;
 • savavališkai išėjus iš pamokos, praktinio mokymo užsiėmimo.

Mokinio vėlavimas į pamoką

Vėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties draudžiama.

Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame arba popieriniame dienyne pažymi „p“. Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos, praktinio mokymo užsiėmimo laiko ir vėlavimo priežastis nereikšminė, mokytojas gali žymėti „n“.

Mokinio prevencinės priemonės

Mokyklai įtariant, jog mokinys pateikia fiktyvius duomenis apie ligą, ji išimtinais atvejais (klasės, grupės vadovas vertindamas mokinio nurodytas aplinkybes vadovaujasi protingumo principu) gali pareikalauti, kad mokinys pateiktų:

 • formą Nr. 046/aMedicininis pažymėjimas" (naudojama asmens sveikatos būklei, atliktiems tyrimams, skiepams, gydytojų konsultacinės komisijos išvadoms paliudyti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais);
 • formą Nr. 027/aMedicinos dokumentų išrašas/siuntimas" (abi formos patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 01 27 įsakymu Nr. V-120);
 •    formą Nr. 025-113/aNėščiosios kortelė" (patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2016 10 07 įsakymu Nr. V-1149).

Mokyklos direktorius, klasės, grupės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, praktinio mokymo vadovas, skyrių vedėjai pastebėję, kad mokiniai yra mokyklos patalpose arba teritorijoje pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų metu, prašo mokinius pasiaiškinti kodėl nedalyvavo pamokose, praktinio mokymo užsiėmimuose, vėlavimo į pamokas (8 forma);

Nelankančiam ar nereguliariai lankančiam pamokas, praktinio mokymo užsiėmimus mokiniui taikomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinių elgesio taisyklių 11 punkte įvardintos drausminės nuobaudos.

Jei norima nutraukti mokymo sutartį su mokiniu, kuris nelanko mokyklos, nesimoko, mokiniui siunčiamas įspėjimas.

Mokiniai su Aprašu, jam įsigaliojus, pasirašytinai supažindinami klasių, grupių valandėlėse. Prasidėjus naujiems mokslo metams – rugsėjo pirmą savaitę ir II pusmečio pirmąją klasės, grupės valandėlę.

Pamokų pateisinimui

National CPR association